Skip to content

Privacyverklaring

Deutsche Telekom Healthcare Solutions Netherlands B.V. (Deutsche Telekom Healthcare) hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om u te informeren over welke persoonsgegevens verzameld worden, hoe deze worden gebruikt en op welke wijze wij de vertrouwelijkheid hiervan borgen.

In deze privacyverklaring leggen wij dit uit, evenals welke verantwoordelijkheden, rechten en plichten gelden en wat voor soort informatie wij opslaan wanneer u onze website bezoekt, hoe wij die informatie gebruiken en hoe lang deze bewaard wordt.

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens als verwerker namens onze klanten of op de verwerking van persoonsgegevens in de systemen die wij aan onze klanten aanbieden. Voor meer informatie daarover kunt u contact opnemen met de klant die deze systemen gebruikt en daarin eventuele persoonsgegevens verwerkt.

Verwijzingen in deze Privacyverklaring naar “Deutsche Telekom Healthcare”, “we”, “wij” of “ons” hebben betrekking op Deutsche Telekom Healthcare Solutions Netherlands B.V., kantoorhoudend aan de Regulierenring 2, 3981 LB te Bunnik (KvK nummer: 11056441).

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van bedrijven die geen deel uitmaken van Deutsche Telekom Healthcare, maar die wel een link bieden naar deze en/of andere Telekom websites. 

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking? Met wie moet ik contact opnemen als ik vragen heb over privacy van persoonsgegevens bij Deutsche Telekom Healthcare?
Deutsche Telekom Healthcare is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze Servicedesk of met onze FG via privacy_NL@telekom-healthcare.com, t.a.v. FG Deutsche Telekom Healthcare, Regulierenring 2, 3981 LB te Bunnik.

2. Welke gegevens verwerkt Deutsche Telekom Healthcare?
Indien u als klant en/of medewerker van onze klant, of als relatie van Deutsche Telekom Healthcare, gebruik maakt van onze diensten kunnen wij de volgende (typen) persoonsgegevens verwerken:

 • Naam
 • Functietitel
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Inloggegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • Bankgegevens

Gedurende het recruitmentproces kunnen wij de volgende (typen) persoonsgegevens verwerken:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Afstudeerdatum
 • Arbeidsverleden/cv
 • Cijferlijst
 • Informatie van referenties

3. Op basis van welke grondslagen verwerken wij uw gegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang, op basis van uw toestemming of op grond van de wet.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van Deutsche Telekom Healthcare, in de volgende gevallen:

 • Het managen van bestaande klanten en relaties (relatiebeheer & accountmanagement).
 • Het vinden van geschikte kandidaten, het onderhouden van contact met potentiele kandidaten en het beheren van bestaande (potentiele) sollicitanten.
 • Het bevorderen van de verkoop van onze producten en diensten (marketing) en het werven van opdrachten (sales), onder andere door het toesturen van relevante informatie.
 • Het optimaliseren en/of personaliseren van content van onze websites.
 • Wij zullen bij een beroep op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ altijd een belangenafweging maken tussen uw privacybelang en ons bedrijfsbelang.

4. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?
Deutsche Telekom Healthcare verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om uw bezoek aan onze websites zo veel mogelijk te optimaliseren en om onze diensten steeds verder te verbeteren.
 • om te kunnen reageren op uw vraag.
 • voor het aanmaken van- en communiceren over de betreffende accounts ten behoeve van de registratieverwerking in opdracht van onze klant.
 • het vinden van, contact onderhouden met en beoordelen van potentieel geschikte kandidaten voor Deutsche Telekom Healthcare.

Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doelen gebruikt dan waarvoor u deze informatie in eerste instantie aan ons hebt verstrekt.

5. Welke rechten heb ik?
U heeft de volgende rechten:
a) Het recht op informatie (aanvraag / toegang tot informatie over de categorieën van de verwerkte persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking, eventuele ontvangers van de gegevens, de beoogde opslagperiode) (artikel 15 AVG)
b) Het recht op rectificatie (verzoeken dat onjuiste of onvolledige gegevens worden verbeterd of aangevuld) (artikel 16 AVG);
c) Het recht om de toestemming op elk moment en ook voor de toekomst in te trekken (art. 7 lid 3 AVG);
d) Het recht op vergetelheid (verzoeken dat gegevens worden gewist, op voorwaarde dat
        a. de gegevens niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en/of onrechtmatig worden verwerkt, of
        b. u uw toestemming intrekt (tenzij er een andere wettelijke grond is voor de verwerking), of
        c. u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking op grond van legitieme belangen en er geen doorslaggevende legitieme belangen zijn voor de verwerking, of
        d. gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, of
        e. de wettelijk bepaalde bewaartermijn verlopen is.
e) Het recht op beperking van verwerking onder de voorwaarden van Art. 18 van de GDPR;
f) Het recht op gegevensportabiliteit onder de voorwaarden van Art. 20 van de GDPR;
g) Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in de gevallen die zijn uiteengezet in Art. 21 van de algemene verordening gegevensbescherming;
h) Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van gegevens (artikel 20 AVG).

6. Met wie deelt Deutsche Telekom Healthcare persoonsgegevens?
Wij delen geen persoonsgegevens met derden.

7. Waar worden mijn gegevens verwerkt?
Uw gegevens worden verwerkt in Nederland en in ieder geval binnen de EU. Verwerking buiten de Europese Unie gebeurt enkel nadat hier uitdrukkelijk toestemming voor is verkregen van onze klant of als dit nodig is voor onze dienstverlening of indien wettelijk voorzien (art. 49 AVG). Bovendien worden uw gegevens alleen in derde landen verwerkt als er bepaalde maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat er een passend niveau van informatiebeveiliging en privacybescherming bestaat (bijv. het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of zogenaamde passende garanties, art. 44 e.v. AVG).

Wij maken voor specifieke klanten gebruik van een hosting partij aan wie wij de opslag van gegevens binnen het wettelijk voorgeschreven kader toevertrouwen conform art. 28 AVG (serviceproviders). Deutsche Telekom Healthcare blijft ook in dat geval verantwoordelijk voor de privacy van uw gegevens.

8.Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Wij verwerken eventuele persoonsgegevens zolang deze nodig zijn om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Als de gegevens hiervoor niet meer nodig zijn, dan worden deze gewist tenzij tijdelijke verdere verwerking is vereist in het kader van de wettelijke bewaarplicht.

9. Welke gegevens worden verzameld, hoe worden ze gebruikt en hoelang worden ze bewaard?
a) Technische kenmerken
Wanneer u onze webpagina’s bezoekt, registreert de webserver tijdelijk de domeinnaam of het IP-adres van uw computer, het bestandsverzoek van de klant (bestandsnaam en URL), de http-antwoordcode en de webpagina waarvandaan u onze webpagina bezoekt. De geregistreerde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor gegevensbeveiliging, in het bijzonder om pogingen om onze webserver aan te vallen, te voorkomen (art. 6 lid 1 f AVG). Ze worden niet gebruikt voor het aanmaken van individuele gebruikersprofielen noch doorgegeven aan derden. We behouden ons het recht voor om anonieme gegevensrecords statistisch te evalueren.

b) Contactformulier
De velden gemarkeerd met een “*” op elk contactformulier zijn vereist om uw bericht te kunnen verwerken, zoals uw naam om het verzoek toe te wijzen of uw e-mailadres, zodat wij u feedback kunnen geven. U kunt ons aanvullende informatie verstrekken, zoals een telefoonnummer, om ons te helpen bij het verwerken van uw verzoek.
De gegevens worden verzonden met behulp van Transport Layer Security (TLS), een beveiligd transportcoderingssysteem dat voldoet aan de huidige standaarden. Het SSL-certificaat wordt door uw browser weergegeven, zodat u – indien u dat wenst – de juistheid en geldigheid van het voor codering gebruikte certificaat kunt controleren voordat u het bericht verstuurt.

De gegevens worden alleen gebruikt om uw bericht te verwerken en – tenzij we wettelijk verplicht zijn om het gedurende een bepaalde tijd te bewaren – direct na verwerking verwijderd. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan of verwerkt door derden.

c) Technieken
Wij maken gebruik van cookies. Hierbij gaat het om essentiële cookies voor het verbeteren van onze website. Hiertoe maken we gebruik van Google Analytics en Google Tag Manager welke de nodige details in cookie vorm opslaan. Deze worden gebruikt om het succes van bepaalde pagina’s te controleren en op basis hiervan aanpassingen te kunnen doen.

Aangaande de Google cookies, Google kan worden verplicht tot afgifte van deze gegevens indien door u noodzakelijk geacht. Wij hebben hier echter verder geen invloed op en worden hiervan helaas ook niet op de hoogte gesteld. 

Sessiecookies zijn cookies die alleen op uw computer worden opgeslagen voor de duur van een internetsessie en die nodig zijn voor transacties (bijvoorbeeld om in te loggen of een aankoop te verwerken). Ze bevatten slechts één transactie-ID.

U heeft de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat deze cookies niet worden opgeslagen, of dat de cookies aan het einde van uw internetsessie worden verwijderd.

Tot slot
Het kan voorkomen dat onze Privacyverklaring in de toekomst wijzigt. Het is daarom raadzaam om regelmatig onze Privacyverklaring te raadplegen, op onze website staat altijd de meest actuele versie.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 augustus 2021