Skip to content

Algemene voorwaarden

Inleiding

Algemene voorwaarden zijn algemene regels die bij de levering van een product of een dienst van toepassing kunnen zijn. De navolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten welke Deutsche Telekom Healthcare te Utrecht uitvoert. Hiermee beogen wij u als relatie duidelijk te maken op basis van welke voorwaarden wij u diensten verlenen.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Deutsche Telekom Healthcare Solutions Netherlands B.V. de gebruiker van deze algemene voorwaarden, te
  weten: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Deutsche Telekom Healthcare met zetel te
  Utrecht, kantoorhoudende te 3981 LB Bunnik, Regulierenring 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
  van Koophandel te Rivierenland onder dossiernummer 11056441, hierna genoemd Deutsche Telekom Healthcare.
 • Klant: de wederpartij van Deutsche Telekom Healthcare, ook wel genoemd: de opdrachtgever.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tot het verlenen van Service;
 • Service: dienstverlening van Deutsche Telekom Healthcare bestaande uit:
 • het (doen) verschaffen van software;
 • het ontwikkelen, verkopen en distribueren van software en softwaresystemen;
 • het verlenen van consultancydiensten;
 • het verlenen van service op het gebied van software en hardware;
 • onder Service valt ook de levering van zaken, al dan niet stoffelijk.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Deutsche Telekom Healthcare en
  een opdrachtgever waarop Deutsche Telekom Healthcare deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover
  van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk bij nadere overeenkomst is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Deutsche Telekom Healthcare,
  voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk tussen partijen
  schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand
  gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden
  blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Deutsche Telekom Healthcare
  en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
  vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
  oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door Deutsche Telekom Healthcare gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen,
  tenzij anders aangegeven. Deutsche Telekom Healthcare is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding
  hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief omzetbelasting en andere
  belastingen/retributies/heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken
  kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Deutsche
  Telekom Healthcare daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
  aanvaarding tot stand, tenzij Deutsche Telekom Healthcare anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Deutsche Telekom Healthcare niet tot het verrichten van een gedeelte van
  de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Deutsche Telekom Healthcare zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
  goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek.
 2. Geleverde prestaties en/of zaken alles in de ruimste zin van het woord, zowel stoffelijke als niet-stoffelijke,
  worden geacht te zijn geleverd aan de opdrachtgever ten kantore van Deutsche Telekom Healthcare, eventuele
  begeleiding door Deutsche Telekom Healthcare van een levering/prestatie elders wordt geacht daaraan geen afbreuk
  te hebben gedaan.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Deutsche Telekom Healthcare het
  recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Deutsche Telekom Healthcare aangeeft dat deze
  noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn
  voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Deutsche Telekom Healthcare worden verstrekt.
 5. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of onvolledig aan Deutsche
  Telekom Healthcare zijn verstrekt, heeft Deutsche Telekom Healthcare het recht de uitvoering van de overeenkomst
  op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de
  opdrachtgever in rekening te brengen. Deutsche Telekom Healthcare is niet aansprakelijk voor schade, van welke
  aard ook, doordat Deutsche Telekom Healthcare is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en /
  of onvolledige gegevens, ongeacht of deze onjuistheid of onvolledigheid voor Deutsche Telekom Healthcare kenbaar
  behoorde te zijn.
 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Deutsche Telekom Healthcare de
  uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de
  resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en voor zover door Deutsche Telekom
  Healthcare verlangd heeft betaald.
 7. Indien door Deutsche Telekom Healthcare of door Deutsche Telekom Healthcare ingeschakelde derden in het kader
  van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever
  aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste
  faciliteiten, teneinde hun werkzaamheden adequaat te kunnen verrichten, zulks uitsluitend ter beoordeling van
  Deutsche Telekom Healthcare
 8. Opdrachtgever vrijwaart Deutsche Telekom Healthcare voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
  uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering, teneinde aan de
  inspannings- c.q. resultaatverplichtingen te kunnen voldoen, noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden
  te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig
  aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing
  van de uitvoering daardoor worden beïnvloed zonder dat dit leidt tot enige schadeplichtigheid van Deutsche
  Telekom Healthcare Deutsche Telekom Healthcare zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte
  stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal
  hebben, zal Deutsche Telekom Healthcare de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Deutsche Telekom Healthcare daarbij aangeven in hoeverre de
  wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft en leidt tot
  een recht op betaling aan Deutsche Telekom Healthcare.

Artikel 6: Contractduur, uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Deutsche Telekom Healthcare en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,
  tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
  overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn
  overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de
  opdrachtgever Deutsche Telekom Healthcare derhalve schriftelijk in verzuim te stellen en wordt Deutsche Telekom
  Healthcare eerst schade/boeteplichtig na de in de verzuimstelling weergegeven termijn.

Artikel 7: Honorarium/vergoeding

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast(e) honorarium/vergoeding overeenkomen.
 2. Indien geen vast(e) honorarium/vergoeding wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond
  van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Deutsche
  Telekom Healthcare, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan
  afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening
  kunnen worden gebracht.
 5. Indien Deutsche Telekom Healthcare met de opdrachtgever een vast(e) honorarium/vergoeding of uurtarief
  overeenkomt, is Deutsche Telekom Healthcare niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium/vergoeding of
  tarief.
 6. Voorts is Deutsche Telekom Healthcare gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment
  van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen zijn gestegen.
 7. Bovendien mag Deutsche Telekom Healthcare het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de
  werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate
  onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Deutsche
  Telekom Healthcare, dat in redelijkheid niet van Deutsche Telekom Healthcare mag worden verwacht de
  overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Deutsche Telekom
  Healthcare zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in
  kennis stellen. Deutsche Telekom Healthcare zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal
  ingaan, vermelden.

Artikel 8: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, op een door Deutsche Telekom Healthcare
  aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de
  betalingsverplichting niet op.
 2. Indien de betaling niet binnen de termijn van dertig (30) dagen plaatsvindt, dan is de opdrachtgever van
  rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1 % per maand, tenzij de wettelijke rente
  hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf
  het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de
  vorderingen van Deutsche Telekom Healthcare op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. De in de eerste volzin
  bedoelde omstandigheden leiden er tevens toe dat indien door Deutsche Telekom Healthcare nog niet volledig aan
  haar verplichtingen uit de overeenkomst is voldaan, deze ook niet meer verder behoeven te worden voldaan, zulks
  uitsluitend naar believen van Deutsche Telekom Healthcare, en het honorarium/de vergoeding welke gerelateerd is
  aan het reeds door Deutsche Telekom Healthcare gepresteerde/geleverde onmiddellijk opeisbaar is jegens de
  opdrachtgever.
 4. Deutsche Telekom Healthcare heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de
  eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in
  mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Deutsche Telekom Healthcare kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien
  de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 6. Deutsche Telekom Healthcare kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de
  opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Deutsche Telekom Healthcare heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen.
  Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Deutsche Telekom Healthcare geleverde zaken, alles in de ruimste zin van het woord, zowel de stoffelijke als niet-stoffelijke en daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enzovoorts, blijven eigendom van Deutsche Telekom Healthcare.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige
  andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen
  vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Deutsche Telekom Healthcare zo snel als redelijkerwijs
  verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te
  houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op
  eerste verzoek van Deutsche Telekom Healthcare ter inzage te geven aan Deutsche Telekom Healthcare
 5. Door Deutsche Telekom Healthcare geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1. van dit artikel bepaalde onder
  het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Deutsche Telekom
  Healthcare worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat Deutsche Telekom Healthcare zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen,
  geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Deutsche Telekom
  Healthcare of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Deutsche
  Telekom Healthcare zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. Schulden van de opdrachtgever aan Deutsche
  Telekom Healthcare kunnen niet door de opdrachtgever aan derden worden overgedragen.

Artikel 10: Incassokosten

 1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen
  alle buitengerechtelijke kosten gemaakt door of namens Deutsche Telekom Healthcare ter verkrijging van het aan
  Deutsche Telekom Healthcare verschuldigde voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke
  blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het
  nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
 2. Indien Deutsche Telekom Healthcare hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen
  ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11: Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch
  uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan
  Deutsche Telekom Healthcare. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
  tekortkoming te bevatten, zodat Deutsche Telekom Healthcare in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Deutsche Telekom HealthcareB. V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals
  overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient
  door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Deutsche
  Telekom Healthcare slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12: Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, ook staande de uitvoering van de
  overeenkomst door Deutsche Telekom Healthcare, met inachtneming van het hierna bepaalde. Hiervan kan bij nadere
  en schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Deutsche Telekom Healthcare recht op
  compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en
  omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Deutsche Telekom Healthcare zijn toe te rekenen.
  Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte
  werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder
  voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Deutsche Telekom Healthcare, zal Deutsche Telekom
  Healthcare in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan
  derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever
  toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Deutsche Telekom Healthcare extra kosten met zich meebrengt,
  worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13: Opschorting en ontbinding

 1. Deutsche Telekom Healthcare is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
  ontbinden, indien:
  • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst Deutsche Telekom HealthcareB.V, ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • indien zich een of meer van de omstandigheden van artikel 8 lid 3 voordoen.
 2. Voorts is Deutsche Telekom Healthcare bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden
  voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van
  redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden
  voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag
  worden verwacht, zulks uitsluitend ter beoordeling van Deutsche Telekom Healthcare.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Deutsche Telekom Healthcare op de opdrachtgever
  onmiddellijk opeisbaar. Indien Deutsche Telekom Healthcare de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt
  hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Deutsche Telekom Healthcare heeft alsdan recht op onmiddellijke
  betaling van dat (gedeelte) van het honorarium/vergoeding dat is toe te rekenen aan het reeds
  geleverde/gepresteerde.
 4. Deutsche Telekom Healthcare behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14: Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Deutsche Telekom Healthcare aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking
  heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van
  gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit
  voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder
  1. genoemde verplichting, heeft Deutsche Telekom Healthcare het recht de daaruit voortvloeiende schade en
  kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 1. Indien Deutsche Telekom Healthcare aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen
  in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien Deutsche Telekom Healthcare aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt
  tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid
  betrekking heeft, althans tot maximaal € 15.000,00. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal
  het bedrag van de door de assuradeur van Deutsche Telekom Healthcare in het voorkomende geval te verstrekken
  uitkering.
 3. In afwijking van hetgeen onder 2, van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd
  dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde
  honorariumgedeelte.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Deutsche Telekom Healthcare aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Deutsche Telekom Healthcare toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Deutsche Telekom Healthcare is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
  gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de
  schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Deutsche Telekom Healthcare of zijn ondergeschikten.

Artikel 16: Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart Deutsche Telekom Healthcare voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van
  intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de
  overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan Deutsche Telekom Healthcare informatiedragers, elektronische bestanden of software etc.
  verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen
  en defecten.

Artikel 17: Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever
  over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de
  macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 18: Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als
  gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of
  in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Ook een enkele wijze van nakoming welke verhinderd
  is en die binnen de inhoud van de overeenkomst valt kan kwalificeren als overmacht, zulks uitsluitend ter
  beoordeling van Deutsche Telekom Healthcare
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en
  jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Deutsche
  Telekom Healthcare geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Deutsche Telekom Healthcare niet in staat is de
  verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Deutsche Telekom Healthcare en storingen in de
  voorziening van stroom worden daaronder begrepen.
 3. Deutsche Telekom Healthcare heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
  (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Deutsche Telekom Healthcare zijn verplichtingen had moeten
  nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
  opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst
  te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel Deutsche Telekom Healthcare ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
  verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk
  na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Deutsche Telekom Healthcare gerechtigd om het reeds
  nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie
  te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun
  overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Elke partij gebruikt vertrouwelijke informatie
  alleen in verband met (de) uitvoering van overeenkomst(en) welke tussen partijen zijn gesloten. Vertrouwelijke
  informatie welke in verband daarmee is bekend gemaakt is en blijft eigendom van de bekend makende partij. Door
  deze informatie bekend te maken verleent de bekendmakende partij geen rechten op patenten, auteursrechten,
  handelsmerken, handelsgeheimen of ander intellectuele eigendom(srechten). Informatie geldt als vertrouwelijk als
  dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie en voorts indien
  dit is bepaald in lid 3 van dit artikel.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Deutsche Telekom Healthcare gehouden
  is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en
  Deutsche Telekom Healthcare zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter
  erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Deutsche Telekom Healthcare niet gehouden tot
  schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst
  op grond van enige schade, welke daardoor is ontstaan.
 3. Onder vertrouwelijke informatie dient onder andere te worden verstaan: alle informatie welke is verstrekt door
  de klant aan Deutsche Telekom Healthcare in verband met de uitvoering van overeenkomst(en), alle gegevens in de
  databases van de klant en/of Deutsche Telekom Healthcare, alle andere zaken of technische informatie van de
  klant en Deutsche Telekom Healthcare, waaronder: ontwerpen, specificaties, processen, uitvindingen,
  klantenlijsten, klantencontracten, klantenvoorkeuren, andere klanteninformatie, bronnen van voorraden en
  uitrusting, andere leveranciersinformatie, handelsgeheimen, zakelijke geheimen, methoden van zaken doen,
  financiële informatie, ontwerpen, prijzen, marketingontwerpen, zakelijke kansen, personeel, facturering- en
  inningspraktijken, computerhardware, computerprogramma’s, computertoepassingen en andere geheime informatie en
  gegevens, direct of indirect, betreffende de bestaande of toekomstige handelsactiviteiten, financiële
  omstandigheden, technologie van klant en Deutsche Telekom Healthcare welke redelijkerwijs als vertrouwelijk voor
  die partij beschouwd wordt, alle andere informatie van de klant en Deutsche Telekom Healthcare welke door een
  partij uitdrukkelijk aangeduid wordt als “vertrouwelijk” of “eigen” en de voorwaarden en condities van alle
  overeenkomsten, tussen partijen aangegaan.
 4. Onder vertrouwelijke informatie valt niet:
  • informatie die tot het publieke domein behoort op het moment dat deze bekend wordt gemaakt of deel gaat uitmaken van het publieke domein na bekendmaking daarvan zonder inbreuk op een verplichting tot vertrouwelijkheid door de onthullende partij; informatie welke reeds bekend is aan de niet-onthullende partij ten tijde van het bekendmaken, tenzij een dergelijke partij dergelijke informatie verkeerd heeft gebruikt; informatie welke bekend wordt aan de niet-onthullende partij uit een andere bron dan de onthullende partij zonder inbreuk op een verplichting tot vertrouwelijkheid door de onthullende partij;
  • informatie welke door de niet-onthullende partij door het verlenen van een daartoe bestemde
   schriftelijke machtiging goedgekeurd wordt voor publicatie door de onthullende partij;
  • informatie welke bekendgemaakt moet worden ingevolge een beschikking van de rechtbank of een andere
   rechterlijke autoriteit.

Artikel 20: Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Deutsche Telekom Healthcare zich de
  rechten en bevoegdheden voor die Deutsche Telekom Healthcare toekomen op grond van de Auteurswet, Octrooiwet en
  auteurs- en octrooiverdragen;
 2. Alle door Deutsche Telekom Healthcare verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen,
  schetsen, tekeningen, software en technologie, databases, data, ontwerptools, authoring tools, zoekmachines,
  documentatie, computertalen, broncode(s), objectcode(s), methoden, methodologieën, algoritmes, graphics, tekst,
  beelden en andere informatie, data, content, materiaal en diensten van Deutsche Telekom Healthcare en alle
  rechten, eigendom en belangen in alle auteursrechten, handelsmerken en patenten, handelsgeheimrechten en andere
  intellectuele en eigendomsrechten enzovoorts, zijn en blijven eigendom van Deutsche Telekom Healthcare en/of
  haar rechtsopvolgers en/of rechtverkrijgenden en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de
  opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Deutsche Telekom Healthcare worden
  verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of op andere wijze ter kennis van derden wordt gebracht, tenzij dit door
  Deutsche Telekom Healthcare vooraf uitdrukkelijk schriftelijk is toegestaan.
 3. Deutsche Telekom Healthcare is de enige eigenaar van alle auteursrechten, handelsmerken, patenten,
  handelsgeheimrechten en andere intellectuele en eigendomsrechten in en op uitvindingen, ontwikkelingen of
  innovaties met betrekking tot, bedacht of ontwikkeld door Deutsche Telekom Healthcare tijdens de duur van een
  overeenkomst en alle afgeleide werken, uitbreidingen of wijzigingen van het bovenstaande. Ten aanzien van de in
  de vorige volzinnen bedoelde goederen en/of producten in de ruimste zin van het woord, vindt geen enkele
  overdracht plaats door Deutsche Telekom Healthcare, doch worden uitsluitend licenties afgegeven.
 4. Deutsche Telekom Healthcare behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor
  andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt
  gebracht.

Artikel 21: Monsters en modellen

 1. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding
  te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal
  overeenstemmen.
 2. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en
  aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan
  behoeft te beantwoorden.

Artikel 22: Niet-overname personeel

 1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op
  generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Deutsche Telekom
  Healthcare, medewerkers van Deutsche Telekom Healthcare of van ondernemingen waarop Deutsche Telekom Healthcare
  ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van
  de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 23: Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Deutsche Telekom Healthcare is bij uitsluiting bevoegd van geschillen
  kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Deutsche Telekom Healthcare het recht het
  geschil voor te leggen aan de volgens de Nederlandse wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een
  geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 24: Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst, in welke (internationale) betrekking dan ook, tussen Deutsche Telekom Healthcare en de
  opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 25: Wijziginq, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Utrecht.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan
  steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand
  komen van de overeenkomst.

Op de website staat altijd de meest actuele versie.

Deze Algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 14 mei 2019 a.g.v. een adreswijzing.